Mechanismus účinku speleoterapie a odborné informace

44-3

Nemocnost stávající dětské populace je stále velmi vysoká, děti jsou opakovaně nemocné hlavně nemocemi horních a dolních dýchacích cest a 35% populace trpí nejrůznějšími projevy alergických onemocnění a bronchiálního asthmatu. Toto číslo ale podstatně narůstá u obyvatel velkých městských a průmyslových aglomerací.

Jednou z neinvazivních léčebných metod využívaných pro takto nemocné je speleoterapie, tj.léčba v jeskyních a uměle vytvořených podzemních prostorách. Název speleoterapie není pro tuto metodu zcela výstižný. V našem pojetí představuje ucelený komplex léčebných metod, kdy vlastní pobyt v podzemí je pouze jeho jednou součástí, kterou lze přirovnat k pobytu v jednom obrovském přírodním inhalatoriu. Hlavní důraz klademe na rehabilitačně-sportovní a rekondiční aktivity, které jsou umocněny jak vhodnými přírodními podmínkami, tak i přímým příznivým vlivem přesně dávkovaného pobytu v podzemním prostředí. Výsledkem je potom klimatická léčebná metoda, podobná klasické klimatoterapii, obohacená však o přímý vliv podzemního klimatu, kterou je nutno chápat jako doplněk celoroční komplexní léčby těchto pacientů.

V blízkosti naší léčebny v masivu hory Příčná se nachází opuštěná důlní díla po hornické činnosti Rudných dolů Zlaté Hory. O využití těchto prostor ke speleoterapii jsme se snažili již dříve, ale až v roce 1992 ve vybraných prostorách proběhly dva klinické pokusy se skupinami 40 dětí, které byly denně v podzemí dvě a půl hodiny po dobu 21 dnů a jejich pobyt v tomto prostředí byl spojen s dechovými cvičeními, pohybovou aktivitou a zpěvem. Naše pozornost byla zaměřena na sledování ukazatelů humorální aktivity a na klinické šetření dotazníkovou metodou s odstupem 6-ti a 12-ti měsíců po absolvování speleoterapie. Zároveň jsme sledovali dva kontrolní soubory 40 dětských pacientů, které se speleoterapie nezúčastnily.

Vyšetření humorální imunity před a po léčbě speleoterapií u vyšetřovaných dětí prokázalo signifikantní vzestup imunoglobulinů řady IgM, IgA a alfa-1-antitrypsinu.

Výsledky klinického vyšetření zjištěné dotazníkovou metodou u rodičů a ošetřujících pediatrů 6 a 12 měsíců po léčbě se speleoterapií prokázaly podstatné zlepšení či zlepšení subjektivních příznaků ( celkový zdravotní stav,intenzita kašle, rýma ) průměrně v 80% a také podstatné zlepšení či zlepšení objektivních parametrů ( výsev ekzému, záchvaty dušnosti, absence ve škole ) průměrně u 70% pacientů. V neposlední řadě došlo  ke snížení celkové spotřeby léků téměř u 90% pacientů.

Výsledky klinického šetření kontrolního souboru dětí neléčených speleoterapií nám prokázaly opodstatněnost existence naší léčebny v rámci komplexu léčebně preventivní péče o opakovaně nemocné děti a zároveň prokázaly pozitivní rozdíl ve prospěch speleoterapie.

Je samozřejmostí, že všechny požadované fyzikální, chemické a mikrobiologické faktory, které jsou nutné pro využívání podzemních prostor pro speleoterapii, odpovídají v námi vybraných prostorách normám včetně koncentrace radonu. Všechna potřebná měření byla provedena pracovníky Rudných dolů Zlaté Hory, Lékařské fakulty Palackého university v Olomouci, Vysoké školy vojenské ve Vyškově, Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích, Krajské hygienické stanice v Ostravě a Okresní hygienické stanice v Bruntále.

Výsledky klinického vyšetření, vývoj imunitních parametrů v oblasti humorální imunity v průběhu léčby skupiny našich pacientů a výsledky fyzikálně-chemických, mikrobiologických a mykologických vyšetření nás vedly k tomu, že jsme na podzim roku 1993 zahájili práce na rekonstrukci tohoto důlního díla ve spolupráci a pod odborným vedením Rudných dolů Jeseník a  dohledem Báňského úřadu České republiky. Provoz našeho speleoterapeutického centra byl zahájen dnem 1.3.1995. Od tohoto data toto centrum navštěvuje denně průměrně 90 dětských pacientů na dobu 150 minut. Za celou dobu provozu jsme nezaznamenali jediný případ akutní dušnosti či záchvat klaustrofobie.

Provoz speleoterapie leží v nadmořské výšce 620m, využívá cca 1600m podzemních chodeb s maximální hloubkou pod povrchem 93m.

Klinické zkušenosti se  speleoterapií po 20-ti letech provozu jsou prakticky shodné se zkušenostmi a výsledky ostatních pracovišť v Evropě, léčebný efekt vydrží průměrně 9 měsíců. Proto doporučujeme zopakování dlouhodobého léčebného pobytu se speleoterapií za 9-12 měsíců po ukončení léčby u nás.

Mechanismus účinku je dosud stále předmětem výzkumu, který prokázal významný imunostimulační vliv expozice mikroklimatu podzemního prostředí na lidský organismus, a to jak v oblasti nespecifické imunity, tak i v oblasti imunity specifické (jak buněčné, tak i protilátkové).

Mikroklima podzemního prostředí je tvořeno aerosolem, který má určité vlastnosti. Tyto vlastnosti potom podmiňují, zda je podzemní prostředí pro speleoterapii vhodné či nikoliv. Hlavní a nutnou podmínkou těchto vlastností je jejich stálost. Pro účely speleoterapie by potřebné mikroklimatické poměry podzemního prostředí měly zajišťovat :

 • Stálou teplotu, která by neměla kolísat v průběhu dne ani během kalendářního roku - ve Zlatých Horách je průměrná teplota 7,5oC.
 • Stálou vlhkost -  u nás je 97,8%.
 • Zajištění výměny vzduchu a zanedbatelné proudění vzduchu.
 • Systém větrání je přirozený, depresní, pracující na systému rozdílných teplot důlního prostředí a venkovní teploty. Tím je zajištěna tzv. „samočistící schopnost“ podzemních prostor – v našem případě mohou být v provozu 20,0 hodin denně.Větry proudí směrem od ústí štoly-stařiny-větrací komín nebo obráceně. Jejich množství je regulovatelné 4 instalovanými šíbry (ústí, komín, lutnový tah do štol, betonová hráz stařiny). V tabulce jsou uvedeny hodnoty proudění větrů do léčebných prostor v hodnotách m3/hod.:

  Místo

  minimum

  průměr

  Maximum

  šíbr-ústí štoly

    240

  3 968

  8 657

  šíbr-stařiny

  1 458

  4 278

  8 748

  Lutna-sušárna

  3 078

  5 976

  8 511

  šíbr ke komínu

  1 552

  4 471

  5 638

 • Prostředí prosté mikrobů, prašných částic a alergenů.
 • Prostředí prosté mykotických částic (plísní a hub).
 • pH interiéru podzemních prostor - nemá přesahovat 5,5 (do této hodnoty je zachována baktericidní a nebo alespoň bakteriostatická funkce aerosolu).
 • Vysoký obsah negativních iontů a koeficient unipolarity „P“:(poměr koncentrace kladných a záporných iontů) je rozhodujícím faktorem pro vhodnost či nevhodnost podzemních prostor pro speleoterapii. Je-li koncentrace těchto iontů dostatečně vysoká a koeficient „P“ blízký 1,0, je považováno mikroklima podzemí pro speleoterapii za vhodné a účinné. V našem případě činí 1,0.
 • Velikost částic aerosolu 0,2 - 0,5µ (má umožňovat jeho pronikání do alveolů).
 • Nepřítomnost ozonu.
 • Vnitřní koncentrace plynů (uváděno v ppm):

  plyn

  Přípustné koncentrace

  Speleo průměr

  Kolikrát méně než norma

  CO

    131

  11,8

  11x

  CO2

  25 000

  1 630

  15,3x

  NO

  16,3

  0

  nevyskytuje se

  NO2

  10,6

  0,9

  11,8x

  SO2

  3,81

  0

  nevyskytuje se

  O2

  min.17,5

  20,8

  Standart

 • Objemová a ekvivalentní objemová aktivita Rn (OAR, EOAR) je většinou různá, koncentrace radonu by se měla pohybovat do 1000 Bq/m3. V prostředí podzemních prostor ve Zlatých Horách se udržuje OAR kolem 500 Bq/m3 a je možno ji regulovat.
 • Hodnota tzv. „F“ faktoru, který vyjadřuje poměr EOAR k OAR se pohybuje kolem hodnoty 0,4-0,5 a udává, kolik rozpadových produktů Rn je vázáno na stěny, vlhkost a prachové částice a kolik jich je ve volném nevázaném stavu. Tento faktor je důležitým kritériem pro pobytové prostory.
 • Dávkový příkon záření gama činí 73,2nGy/hod., což je hodnota z hygienického hlediska zanedbatelná a odpovídá okolnímu složení hornin.
 • Koncentrace K, U, Th a poměr Th/U ve stěnách lokality se pohybují hluboce pod mezní hodnoty dané pro pobytové prostory (370 Bq/kg).
 • OAR ve vodě se pohybuje v rozmezí 3,0-8,0Bq/l, což je téměř na úrovni pozadí a tudíž zanedbatelné.

Indikace speleoterapie ve Zlatých Horách:

 • Asthma bronchiale,
 • Pollinosis,
 • Bronchitis obstructiva recidivans,
 • Laryngotracheitis ac.recidivans,
 • Bronchopneumonia recidivans,
 • Laryngitis ac.et subglottica recidivans,
 • Bronchopneumonia recidivans,
 • Tracheitis ac.recidivans,
 • Dermorespirační syndrom,
 • Sinusitis maxillaris recidivans.

Informace pro veřejnost

1

Prohlídky speleoterapie se pro veřejnost jsou možné po domluvě pro skupiny min. 20 osob. Pro objednání využijte prosím kontaktů naší společnosti, nebo mob. 724 122 810.

Cena vstupného je 50 Kč pro dospělé a 25 Kč pro děti.

2

Doporučujeme vzít si na prohlídku teplejší oblečení a vhodnou obuv. Teplota v prostorách speleoterapie je 7-8ºC a vlhkost 98%.

3

Poloha speleoterapie je vyznačena na této mapě. Těšíme se na Vaši návštěvu